Oluline teave kahjujuhtumi korral

Kahju põhjustaja ja kahjustatud isik peavad kindlustusjuhtumist viivitamata kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis teavitama kas kahju põhjustaja kindlustusandjat või kahjustatud isiku kindlustusandjat. Kahjustatud isik võib kahjunõude esitada enda kindlustusandjale, kui liiklusõnnetuse asjaolud on poolte vahel fikseeritud ja ollakse ühel meelel.

Jätkuvalt tuleb nõue esitada kahju põhjustaja seltsile allolevatel juhtudel:

 • nõue esitatakse (kahjust teatatakse) enam kui 30 päeva kindlustusjuhtumist hiljem;
 • kindlustusjuhtumi tagajärjel on tekkinud ka isikukahju;
 • kindlustusjuhtumis osalenud sõidukite põhiasukoht ei ole Eestis;
 • kindlustushüvitise summa ületab eeldatavalt 10 000 eurot;
 • kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged, muu hulgas juhul, kui kahjustatud isik, kindlustusvõtja, kindlustatud isik või kindlustusandjad ei saavuta kokkulepet selles, kes vastutab kahju põhjustamise eest

Kahju põhjustaja ja kahjustatud isik on kohustatud säilitama sõiduki või muu kindlustusjuhtumi toimumise tagajärjel kahjustatud asja võimalikult kindlustusjuhtumijärgses seisundis ja selle kindlustusandjale ette näitama.

Üldised nõuded liikluskahju juhtumiks

 • Säilitage rahu, piirake edasist kahju levikut ja vara kahjustumist. Päästke, mis päästa annab!
 • Lülitage sisse vigastatud sõiduki(te) ohutuled või asetage teele ohukolmnurk.
 • Kui liiklusõnnetuse korral on inimene viga saanud või surnud, kutsuge välja kiirabi või päästeteenistus ja politsei. Kiirabi, politsei või päästeteenistuse kutsumiseks helistage Häirekeskuse hädaabinumbril 112. Kirjutage üles pealtnägijate nimed ja aadressid.
 • Kui liiklusõnnetuse tagajärjel on tekkinud ainult varaline kahju ja õnnetuses osalenud juhid või juht ning varalise kahju saaja on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses ühel meelel, ei ole vaja õnnetusest politseile teatada. Osalised täidavad kohapeal nõuetekohase blanketi „Teade liiklusõnnetusest” või vormistavad oma arvamuse valgel paberil.
 • Vabas vormis täidetud teatel peavad olema osalenud sõidukite (registreerimismärk, mark ja mudel), juhtide, sõidukite omanike (isikukood, nimed, aadressid, kontaktteave) ja kindlustusandja andmed ning liiklusõnnetuse toimumise skeem.
 • Kui liiklusõnnetuses osalenud isikud on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses eriarvamusel, kui kahju saaja ei ole teada, varalise kahju tekitajat ei ole sündmuskohal või varaline kahju tekkis loomale otsasõidu või selle vältimise tagajärjel, tuleb liiklusõnnetusest teavitada politseid ning tegutseda vastavalt politsei korraldusele.