Liiklusõnnetus

 • Kui õnnetuse tagajärjel on inimesed viga saanud, andke neile esmaabi ning kutsuge kohale kiirabi ja politsei. Kiirabi või politsei kutsumiseks helistage Häirekeskuse hädaabinumbril 112.
 • Lülitage sisse vigastatud sõiduki(te) ohutuled või asetage teele ohukolmnurk.
 • Kui toimunud on kahe sõiduki kokkupõrge, pange blanketile „Teade liiklusõnnetusest” kirja osapooled ja õnnetuse asjaolud. Püüdke kindlasti täita kõik lahtrid ja veenduge, et kahju põhjustanud isik kinnitab oma allkirjaga enda vastutust kahju tekitamise eest.
 • Kui kaks osapoolt ei jõua süülisuse osas kokkuleppele, kutsuge kohale politsei. Selleks helistage numbril 112.
 • Järgige politsei antud juhiseid.

Mets- või kariloomale otsasõit

 • Liiklusseaduse kohaselt, kui kahju tekkis loomale otsasõidu või selle vältimise tagajärjel, tuleb liiklusõnnetusest kohe teavitada häirekeskust ning tegutseda sealt saadud korralduste kohaselt.
 • Mets- või kariloomale otsasõidust põhjustatud kahju hüvitatakse omavastutust kohaldamata, kuid ilma omavastutuseta kindlustushüvitise saamiseks on kindlustusvõtjal kohustus seda tõendada.

Vargus, rööv, kolmanda isiku poolt tekitatud kahju

 • Teatage juhtunust koheselt politseile. Selleks helistage numbril 112.
 • Küsige politseist kriminaalasja uurimise tulemused.

Tulekahju

 • Teavitage juhtunust koheselt Häirekeskust helistades hädaabinumbril 112.
 • Küsige Päästeametist tõend tulekahju toimumise ja selle põhjuse kohta.